Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden FysioPlus Amsterdam

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

1. Graag uw verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.

2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

3. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. FysioPlus heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

4.  Wij stellen het op prijs als u in de gehele praktijkruimte geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op 'stil' zetten.

5.  U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie.

6.  Voor openingstijden en telefoonnummers kijk bij locaties. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

7.  Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen.

8.  Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

9.  Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken, die u niet buiten gebruikt, een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.

10.  In de  praktijk geldt een algeheel rookverbod.

11. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van FysioPlus gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

12. FysioPlus is aangesloten bij de KNGF, NVMT, NVFB, MLDV, NVFS, NVFK en NVA.  Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.

13. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan FysioPlus incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

14. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15.  Klachtenregeling: FysioPlus is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

16.  Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

 

FysioPlus, fysiotherapie met éxtra aandacht voor de cliënt.

  • Worden uw behandelingen vergoed?

    Ook voor 2019 heeft FysioPlus contracten afgesloten met veel zorgverzekerin...

    > Lees meer
  • Uw privacy bij FysioPlus!

    De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsge...

    > Lees meer