• Fysioplus standaard

Medische Fitness

Bij de start van het medisch fitness programma wordt uw conditieniveau bepaald door een ervaren fysiotherapeut. Uw trainingsprogramma wordt op basis daarvan samengesteld. U traint onder voortdurende begeleiding, zodat er altijd evaluatie en controle plaatsvindt.

 

BELANGRIJK!

Wij vragen u het regionale advies op te volgen om ook in onze praktijken een mondneusmasker te dragen. Dit is niet verplicht maar gewenst. Volgens de richtlijnen wordt het dragen van een mondneusmasker tijdens een training of les afgeraden maar vóór uw training, erna en tijdens uw wachttijd in onze wachtkamer(s) vragen wij u vriendelijk om het mondneusmasker te dragen.

Algemene informatie


Hieronder vindt u een overzicht van de lestijden en algemene voorwaarden van de Medische Fitness bij de FysioPlus locatie De Mirandabad. Voor een overzicht van de tarieven, klik hier.

Starttijden fitness-uren

 

Locatie De Mirandabad

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
      08.00  
09.00     09.00  
10.00     10.00  
11.00 11.00     11.00
    12.00    
         
  17.00     17.00
18.00 18.00   18.00 18.00
19.00 19.00      

 

Locatie De Oostoever/Sloterplas

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  11.00     11.00

 

Wilt u zich aanmelden of van dag/tijdstip wisselen? Informeer dan eerst op welke fitness-uren er plaats is. Er is een maximum aantal deelnemers per uur.

Aanmelden als nieuwe deelnemer voor onze Medische Fitness?

Vul dan uw gegevens hieronder in en klik op verzenden. Wij nemen dan z.s.m. contact op.

Belangrijk: lees voor het versturen van dit contactformulier onze privacyverklaring!

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 •  

 • * velden zijn verplicht.

 

Algemene voorwaarden Medische Fitness FysioPlus

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van FysioPlus en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen FysioPlus en het Lid.

1. Algemeen

FysioPlus is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. FysioPlus zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door FysioPlus te zijn ontvangen.

2. Privacy

FysioPlus verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Betaling vindt plaats per kwartaal. De contributie dient voor het begin van de volgende periode te worden voldaan. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende locatie opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

3.1. Niet gevolgde lessen kunnen alleen in dezelfde periode ingehaald worden.

3.2. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen van FysioPlus - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van tien kilometer van FysioPlus.

3.3. FysioPlus mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
c. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

4. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van FysioPlus het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van FysioPlus - deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

5. Openingstijden

FysioPlus is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. FysioPlus is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Bij (tijdelijke) vermindering van het aantal deelnemers, tijdens b.v. de zomerperiode, kan het aantal lesuren aangepast worden.

6. Klachten en Informatieverplichting

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid dienen direkt en schriftelijk te worden doorgegeven.

7. Aansprakelijkheid

Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch FysioPlus, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de locatie.

7.1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts voordat zij een trainingsprogramma starten.

8. Huisreglement

Het Lid is bekend met de door FysioPlus gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig bij FysioPlus en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

8.1. FysioPlus kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

8.2. U dient in de sportzaal sportschoenen te dragen, waarmee u niet buiten gelopen heeft. Tevens heeft u om hygiënische redenen een handdoek nodig voor het gebruik op de toestellen.

9. Slotbepalingen

Op alle door FysioPlus gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Bij alle drie de Amsterdamse praktijken van FysioPlus, bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit fysiotherapie en zorg. Altijd éxtra aandacht voor u, de cliënt. Altijd de juiste behandelmethode volgens de nieuwste medische inzichten. Altijd de juiste specialistische vakkennis en vaardigheden, omdat FysioPlus is aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties. Alle fysiotherapeuten van FysioPlus zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register. Dit houdt in dat zij voldoen aan alle (bij-) scholingseisen gesteld door de beroepsgroep fysiotherapie (KNGF).

 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie)
 • NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg)
 • NVFB (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek)
 • NVMT (Nederlande Vereniging Manuele Therapie)
 • NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)

Wilt u een afspraak maken voor de Medische Fitness?

Vul dan uw gegevens hieronder in en klik op verzenden. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Belangrijk: lees voor het versturen van dit contactformulier onze privacyverklaring!

{formulier-3}

FysioPlus, fysiotherapie met éxtra aandacht voor de cliënt.

 • Worden uw behandelingen vergoed?

  FysioPlus wil altijd de best mogelijke zorg leveren. Daarom sluiten wij all...

  > Lees meer
 • Maatregelen m.b.t. Coronavirus

  Informatie over FysioPlus en het Coronavirus (COVID-19)   25 febru...

  > Lees meer